Vinarós demana als propietaris la finalització de la construcció d'un edifici al carrer de Les Ànimes

1/03/2024 - 

CASTELLÓ. L'Ajuntament de Vinaròs informa:

Anunci d'informació pública de l'ordre individualitzada a la propietat de l'edificació en construcció, en estat d'abandó, situada en CL Dels Ànimes, 57 del municipi de Vinaròs, referència cadastral 6335767BE8863C, a l'efecte de la legalització del construït i la seua finalització, així com, per a l'execució de les obres d'urbanització corresponents. Expedient 7078/2022

Per Decret d'Alcaldia núm. 2024-0488, de data 15/02/2024, s'ha resolt dictar ordre individualitzada a les persones propietàries de l'edificació en construcció i en estat d'abandó, situada en CL Dels Ànimes, 57, de referència cadastral 6335767BE8863C, per a la legalització del construït i per a la seua finalització, així com, per a l'execució de les obres d'urbanització corresponents.

A aquest efecte, es requereix, com a mínim, la realització de les següents actuacions, de conformitat amb l'informat per l'arquitecta municipal en data 03/02/2024:

  1. Revisió del projecte d'urbanització adequant-lo i duent a terme les actuacions exposades en l'informe transcrit de l'ITOP al servei d'aquest ajuntament. Atès l'informe tècnic de 20 de juliol de 2022 que consta en l'expedient, serà preceptiu la prova de càrrega de l'estructura i una prova d'estanquitat amb un període de garantia per a assegurar un comportament raonable de la impermeabilització de l'edifici.
  2. Redacció dels projectes d'edificació i activitat dels soterranis d'aparcament per a l'obtenció de l'autorització corresponent de les obres executades (legalització). Els projectes han d'adequar-se a la normativa vigent.
  3. Les obres de finalització de l'edificació i d'urbanització hauran de dur-se a terme de forma simultània i coordinada, especialment donada la situació de l'aparcament en soterrani en el subsòl de l'espai publique a obrir a l'ús públic.
  4. En la tramitació per a l'autorització de l'execució d'aquestes obres es considerarà l'obligació per part del promotor d'obtenció de la superfície de subsòl necessari per a l'execució del segon soterrani.

De conformitat amb el que es preveu en l'article 194.1.c del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, se sotmet l'ordre a informació pública pel termini d'un mes, que començarà a comptar-se a partir de l'endemà a la publicació del present anunci en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana», havent-se notificat prèviament a la propietat i als titulars de drets reals, i atorgant-los un termini de dos mesos a l'efecte del compliment del que s'estableix en aquest article. 

Durant el referit termini, les persones interessades podran consultar l'expedient en la seu electrònica municipal (https://vinaros.sedelectronica.es/carpetaelectronica.1), o bé, presencialment, en  les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vinaròs (edifici El Pirulí, (Pl. de Sant Telm, 5, 7a planta), en horari d'atenció al públic (9.00 a 14.00 h).

Noticias relacionadas

next